Skip to content

tuxflux Posts

Core Utils

man

Funktion

Man är ett kommando som visar manualen för programmet som följer. Man beskriver vilka växlar ett kommando eller program tar emot, samt en kort beskrivning av dess funktion. Till exempel skulle kommandot nedan visa manualen för kommandot “ls”.

$ man ls

 

Användbara växlar

$man -L <locale>

Genom att ange -L kan man ange det språk man vill se manualen i.

 

$man -W

Anger man växeln “-W”, skrivs sökvägen till man-sidan ut.

 

$man -E <teckenkod>

-E låter användaren ställa in teckenkodningen själv, t.ex. UTF-8.

info

Funktion

Info är en vidareutveckling av man, då vissa ansåg att man dels är för komplext att skriva manualer till, och dels för att man innehåller för korta manualer.

Info är en textvisare som läser info-filer. Info-filer är kompletta manualer, betydligt mer djupgående än de manualer man kan läsa med man.

 

Användbara växlar

$info -w

Likt man -W, skriver info -w ut sökvägen till info-sidan ut.

 

$info -o <textfil>

-O skriver output till en fil, istället för konsolen.

 

cp

Funktion

Cp kopierar en fil lokalt. Till exempel skulle följande kommando kopiera min .bashrc-fil till roten.

#cp /home/simon/.bashrc /

 

Användbara växlar

$cp -R

Cp -R kopierar rekursivt, d.v.s. även mappar och dess innehåll. Med -R följer även dolda filer (punkt-filer) med.

 

$cp -s

Cp -S kopierar inte själva filen, utan skapar istället en symbolisk länk (symlink).

 

$cp -p

Cp -p bevarar rättigheter, ägare och andra attribut en fil kan ha.

 

$cp -v

Cp -v visar vilken fil som kopieras, och till vilken plats den kopieras.

 

mv

Funktion

Mv används för att flytta filer lokalt. Mv bevarar fil-attribut som standard.

Användbara växlar

$mv -v

Mv -v visar vilken fil som flyttas, och till vilken plats den flyttas.

 

mkdir

Funktion

Mkdir skapar en mapp lokalt.

Användbara växlar

$mkdir -p

Mkdir -p skapar en mapp, och alla mappar som behövs för att skapa sökvägen till den mappen. Till exempel skulle följande kommando kasta ett fel om inte mappen “important files” finns, men med -p skulle istället alla mappar fram till “pokemoncards” skapas.

$mkdir /home/simon/imporant files/pokemoncards

rmdir

Funktion

Rmdir används för att ta bort en mapp lokalt, om den är tom.

Användbara växlar

$rmdir -p

Motsvarar samma funktionalitet som mkdir -p. Se ovan.

rm

Funktion

Rm  används för att ta bort en fil lokalt.

Användbara växlar

$rm -r

Tar bort filer rekursivt.

 

$rm -f

Tar bort filer trots att de är skrivskyddade. Tar ej bort filer i skrivskyddade mappar.

 

$rm -d

Motsvarar rmdir. Se ovan.

 

find

Funktion

Find används för att hitta filer lokalt.

 

Användbara växlar

$find -name “<namn på fil>”

Letar efter filer med samma namn som argumentet. Stödjer till viss del reguljära uttryck för att söka efter mönster.

 

$find -size “<storlek på fil>”

Letar efter filer med storleken man anger som argument. c, k, M och G accepteras som enheter, motsvarande bytes, Kilobytes, Megabytes samt Gigabytes.

 

$find -user “<användarnamn>”

Letar efter filer som ägs av användaren i argumentet.

cd

Funktion

Cd används för att byta “workning directory”. Man använder alltså cd för att navigera i filträdet.

 

pwd

Funktion

Skriver ut den nuvarande “working directory” i konsolen.

Användbara växlar

$pwd -L

Tar hänsyn till symlinks.

$pwd -P

Tar ej hänsyn till symlinks.

df

Funktion

Df skriver ut antalet lediga Kilobytes på systemets olika partitioner.

Användbara växlar

$df -h

Omvandlar enheten till en mer passande enhet. 25671996 skulle t.ex. bli 25G, d.v.s. 25Gb.

$df -l

Begränsar utskriften till endast lokala lagringsmedier.

$df -T

Skriver även ut vilket filsystem som partitionen är formaterad med.

ps

Funktion

Ps skriver ut processer som körs.

Användbara växlar

$ps -e

Skriver ut alla processer som körs.

$ps -f

Visar all information om de processer som visas i utskriften.

$ps -l

Visa alla processer, även de som ligger har wait-status.

du

Funktion

Visar hur många Kilobytes en fil eller mapp tar upp av lagringsutrymmet.

Användbara växlar

$du -a

Listar alla filer i den nuvarande “working directory”.

$du -h

Omvandlar enheten till en mer passande enhet. 25671996 skulle t.ex. bli 25G, d.v.s. 25Gb.

 

tar

Funktion

Tar används för att packa upp- och ner filer.

seq

Funktion

Skriver ut en nummerföljd. Seq tar ett, två eller tre argument:

$seq 10

Skriver ut alla tal mellan 0 och 10.

$seq 10 20

Skriver ut alla tal mellan 10 och 20.

$seq 0 10 100

Skriver ut var tionde tal mellan 0 och 100.

whoami

Funktion

Skriver ut namnet, “UID”, för användaren som anger kommandot.

users

Funktion

Skriver ut användarnamnen för alla som för tillfället är inloggade på hosten.

who

Funktion

Skriver ut användarnamnen och när de loggade in, för alla som för tillfället är inloggade på hosten.

Användbara växlar

$who -b

Skriver vid vilken tid hosten startade senast.

$who -a

Använder alla växlar, motsvarar $who -b -d –login -p -r -t -T -u

 

whereis

Funktion

Skriver ut sökvägen till binär-filen, källkoden samt manualen.

Användbara växlar

$whereis -b

Skriver endast ut sökvägen till binär-filen.

$whereis -m

Skriver endast ut sökvägen till manualen.

$whereis -s

Skriver endast ut sökvägen till källkoden.

cat

Funktion

Skriver ut innehållet i en textfil.

Användbara växlar

$cat -n

Numerar raderna vid utskrift.

tee

Funktion

Skriver ut konsolens indata till en textfil.

Användbara växlar

$tee -a

Lägger till utdatan i textfilen, istället för att skriva över.

 

more

Funktion

More fungerar som cat, men skriver ut utdatan i ett eget fönster. Detta gör att även stora textfiler går att läsa, utan att använda en stor framebuffer. More kan endast navigera neråt.

 

Användbara växlar

$more -s

Sätter ihop flera tomma rader till en.

less

Funktion

Less fungerar som more, men tillåter användaren att navigera både upp och ner i textfilen.

Användbara växlar

$less -E

Stänger textfilen när sista raden nås av användaren.

uniq

Funktion

Filtrerar bort identisk input till konsolen.

Användbara växlar

$uniq -u

Inverterar filtreringen, så att endast dubletter skrivs ut.

$uniq -c

Numerar antalet tillfällen som dubletten dyker upp.

tail

Funktion

Skriver ut de sista tio raderna ur en textfil.

Användbara växlar

$tail -n <nummer>

Skriver ut de sista antalet rader som <nummer> anger.

echo

Funktion

Skriver ut en textsträng i konsolen.

which

Funktion

Samma funktion som $whereis -b.

wget

Funktion

Wget används för att hämta filer från Internet. Wget stödjer HTTP, HTTPS samt FTS, men ej sidor som kräver inloggning.

Användbara växlar

$wget -b

Skriver konsol-utdata till en logg-fil istället.

$wget -c

Uterupptar  nerladdnigen av en delvis nerladdad fil.

$wget –spider

Laddar inte hem en hemsida, men kontrollerar om den är nåbar.

cut

Funktion

Tar bort text från konsol-utdata.

grep

Funktion

Skriver ut text som matchar den text man ber om, stödjer reguljära uttryck.

Användbara växlar

$grep -c

Skriver ut radnumer för vilken rad i originalfilen texten blev funnen.

$grep -v

Inverterar resultaten, så att den text som matchar döljs, och den som inte matchar visas.

sort

Funktion

Sorterar text i en textfil.

Användbara växlar

$sort -c

Kontrollerar om en textfil verkar sorterad.

$sort -m

Sätter ihop två textfiler efter att de blivit sorterade.

 

wc

Funktion

Skriver ett radbryt efter var textfil.

Användbara växlar

$wc -w

Skriver ut antalet ord i en texfil.

$wc -c

Skriver ut antalet bytes en texfil består av.

$wc -l

Skriver ut antalet rader i en texfil.